14. - 15. Juli

Massagen géint Muskelpeng an fir Enspanung mam JO SIMON


 

Massagen géint Muskelpeng an fir Enspanung

 

 

 

Reegelméissege Kappwéi… steifen Hals ... Reckwéi… ageschränkten Mobilitéit?

 

 

 

Jo Simon ass eng qualifizéierten Masseuse mat 12 Joer Erfahrungen an Gewebetherapie an Muskelrehabilitatioun. Hirt Fachwëssen an fortgeschrattenen klineschen Massagen Therapie Technologien rangéiert vun enger Kombinatioun vun Gewebetherapie, Dehnungen, AMMA Fusioun, Akupressur, myofaszial release a Sport Massagen Technologien fir d’Positure vum Kierper z’ajustéieren, méi Flexibilitéit a Bewegung an d’Muskulatur ze brengen an de Kierper zréck an Gläichgewiicht ze kréien.

 


 

Massage for pain relief and relaxation

 

 

 

Frequent headaches… stiff neck… backache… restricted mobility?

 

 

 

Jo Simon is a fully qualified Massage Therapist with 12 years of experience in remedial and deep tissue therapy. Her expert knowledge in advanced clinical massage therapy techniques ranging from a combination of deep tissue, stretching, AMMA fusion, acupressure, myofascial release and sports massage techniques to enable her to adjust postures of the body to increase flexibility and range of movement to prevent muscle aches and pains and bring the body back into balance.

 

 

 

 

Massage pour le soulagement de la douleur et de détente

 

 

 

Maux de tête fréquents ... raideur de la nuque ... maux de dos ... mobilité restreinte?

 

 

 

Jo Simon est une masseuse qualifiée avec 12 ans d'expérience dans le traitement des tissus correctives et profond. Son expertise dans les techniques de thérapie de massage clinique avancées allant d'une combinaison de tissus profonds, étirement, AMMA fusion, l'acupression, les techniques de libération et de massage sportif myofasciaux lui permet d'ajuster les postures du corps pour augmenter la flexibilité et l'amplitude des mouvements pour prévenir les douleurs musculaires et les douleurs et ramener le corps en équilibre.

 

 

 

Massage zur Schmerzlinderung und zur Entspannung

 

Häufige Kopfschmerzen ... steifer Nacken ... Rückenschmerzen ... eingeschränkte Mobilität?

 

Jo Simon ist eine qualifizierte Massage Therapeutin mit 12 Jahren Erfahrung in Heil- und Gewebetherapie. Ihr Fachwissen in der fortgeschrittenen klinischen Massage-Therapie-Technologien, die von einer Kombination von tiefen Gewebe, Stretching, AMMA Fusion, Akupressur, myofaszialen release und Sport-Massage-Technologie ermöglichen die Haltungen des Körpers anzupassen um mehr Flexibilität und Bewegungsfreiheit im Körper zu haben um Muskelkater und Schmerz zu verhindern und den Körper wieder zurück ins Gleichgewicht zu bringen.

 Nemmen op  R.D.V

1 Massage 75.-€ pro Stunde

Tel. 26 88 11 50


ÖFFNUNGSZEITEN

             ______________________________

MONTAG  -  DONNERSTAG     GESCHLOSSEN

 

FREITAG                                       21:00 - 03:00

SAMSTAG                                    21:00 - 03:00

SONNTAGS    bis Mai              geschlossen 

SONNTAGS    ab Mai              15:00 - 22:00

                      HIER SIND WIR

                          _________________________

7, Zone Industrielle

L- 9166 Mertzig

Luxemburg

info@soundchecklocation.com

 

Tel.  (+352) 26 88 11 50

621 141 150

   IMMER INFORMIERT

___________________________